Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije 30. kolovoza organizirala je sastanak na temu završne prilagodbe Dokumentacije o nabavi za rekonstrukciju zgrade oružane, na kojem su sudjelovali predstavnici Karlovačke županije te projektnog ureda koji je izradio projektno-tehničku dokumentaciju. Aktivnost rekonstrukcije zgrade oružane za potrebe uspostave regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju provodi se u okviru provedbe projekata RCK-STRuKA, RCK-KaRijERA i MREŽA KOM5ENTNOSTI.

Prethodno, izrađene su izmjene i dopune glavnog projekta, nakon oštećenja zgrade oružane uslijed potresa, te je ishodovano Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole. Također, proveden je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima te je završen postupak prethodne (ex-ante) provjere Dokumentcije o nabavi od strane kontrolnog tijela (SAFU).

U tijeku je završna prilagodba Dokumentacije o nabavi i pripadajućih troškovnika sukladno komentarima kontrolnog tijela, a postupak nabave planira se objaviti u prvoj polovici rujna ove godine.

Za projekte RCK-STRuKA, RCK-KaRijERA i MREŽA KOM5ENTNOSTI JURRA je izradila projektne prijave te pruža stručnu pomoć u provedbi korisnicima projekata.

Pristupačnost