AKTIVNOSTI PROJEKTA

Rekonstrukcija, prilagodba i adaptacija postojećih objekata na području Karlovačke i Primorsko goranske županije

Izvedbom građevinskih i drugih radova na drugom katu objekta stvorit će se prostorni kapaciteti za uređenje pet specijaliziranih nastavnih laboratorija iz slijedećih područja:

1. obnovljivi izvori energije,

2. digitalne informacije i komunikacije,

3. elektronički sklopovi i energetska elektronika,

4. industrijska automatizacija, informatika i elektronika

5. energetika, procesna tehnologija i zaštita okoliša.

Pored radnih laboratorija planirano je 5 kabineta koje će profesori i voditelji koristiti za pripremu nastave i samostalan rad te tehnički (server, spremište opreme), pomoćni i komunikacijski prostori. Ukupna površina rekonstruiranog objekta iznosit će 890,64 m².

Adaptacijom postojećeg objekta prostor Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka (partner u provedbi) stvorit će se prostorni kapaciteti u vidu 13 funkcionalnih radionica za izvođenje praktične nastave, radioničkih i laboratorijskih vježbi:

1. Radionica za robotiku i umjetnu inteligenciju,

2. Radionica za obnovljive izvore energije i mikroupravljače,

3. Radionica za CNC i ručnu obradu,

4. Radionica za autoelektriku,

5. Radionica za električne instalacije,

6. Radionica za automatiku i procesnu tehniku,

7. Radionica za elektroenergetiku i elektrostrojarstvo,

8. Laboratorij za elektroničke sklopove,

9. Laboratorij za osnove elektrotehnike,

10. Laboratorij za 3D tehnologiju,

11. Laboratorij za digitalnu elektroniku,

12. Laboratorij za pneumatiku i hidrauliku

13. Kabinet za informatiku.

Opremanje objekta i edukacija rada na specijaliziranoj opremi na obje lokacije

Aktivnost opremanja u projektu odnositi će se na nabavu specijalizirane opreme za podsektor elektrotehnike i računalstva na obje lokacije, a koja će prema namjeni biti raspoređena u novouređenim laboratorijima i radionicama.

Oprema će se koristiti u svrhu provođenja praktične nastave, vježbi i razvoja inovacija, a obuhvatit će nabavu specijaliziranog software-a, edukacijskih robota i industrijskih robotskih ruka, 3D printera i 3D skenera, kompleta za elektropneumatiku i elektrohidrauliku, elektromotornih pogona  te drugih elektroinstalacijskih alata.

Sva oprema koja će se nabaviti definirana je u suradnji sa gospodarskim sektorom kako bi se učenicima omogućilo školovanje na strojevima i opremi koji se trenutno koriste u realnom sektoru.

U sklopu projekta provoditi će se i edukacije profesora vezane uz upotrebu specijalizirane opreme u svrhu što kvalitetnijeg prijenosa znanja učenicima.

Horizontalna načela

Aktivnosti provođenja horizontalnih načela uključivat će izradu web stanice regionalnog centra kompetentnosti prilagođene slijepim i slabovidnim osobama, održavanje jedne edukacije, na temu „Ravnopravnost žena i muškaraca i zabrana diskriminacije“ te jedne edukacije na temu „Pristupačnost za osobe s invaliditetom“.

Promocija i vidljivost

Aktivnosti promocije projekta odnositi će se na izradu vizualnog identiteta regionalnog centra kompetentnosti, tiskanje letaka, brošura, plakata, izradu web stranice regionalnog centra kompetentnosti, izradu roll up bannera, održavanje početne, središnje i završne konferencije, izradu promotivnog materijala, sudjelovanje u radijskim emisijama i izradu promotivnog spota.

Upravljanje projektom

Aktivnosti upravljanja projektom odnositi će se na financijsko upravljanje, prikupljanje i arhiviranje svih administrativnih dokumenata projekta, sastavljanje izvješća i ostalih dokumenata o provedbi projekta nadležnom tijelu.

Pristupačnost